Universitetslektor i signalbehandling at Uppsala Universitet

Universitetslektor i signalbehandling

Publicerad: 2021-04-22
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för elektroteknik består av de tre avdelningarna elektricitetslära, fasta tillståndets elektronik och signaler och system. Antalet medarbetare uppgår till ca 130 medarbetare. De tre avdelningarna är väl integrerade och har ett väl utvecklat samarbete inom både forskningen och grundutbildningen. Institutionen är under stark utveckling med många spännande tillämpningsområden inom bland annat elektrifiering, digitalisering och sensorteknik. Institutionens medarbetare samarbetar ofta med ledande svensk industri inom avdelningarnas olika kompetensområden. Läs mer om institutionen på vår webbplats https://elektroteknik.uu.se.
Avdelningen för signaler och system bedriver forskning inom ett brett fält omfattande signalbehandling, trådlös kommunikation, trådlösa sensornätverk, reglerteknik och maskininlärning. Forskningen är till största delen finansierad av externa anslag från Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och VINNOVA.
Avdelningen har två forskarutbildningsprogram, Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik. På undervisningssidan är avdelningen ansvarig för ett stort antal kurser på ingenjörsutbildningarna. Avdelningen för signaler och system är väletablerad in det internationella forskarsamhället och har goda kontakter med svensk industri.
Beskrivning av anställningens ämnesområde: Signalbehandling är till stor del en metodvetenskap med en omfattande verktygslåda som kan användas inom en lång rad av ämnesområden och är en naturlig del av de flesta moderna IT system. Den fjärde och femte generationens mobiltelefonisystem, trådlösa sensornätverk, sensorfusion, infotainment- och säkerhetssystem i bilar, navigation och audiosystem använder olika former av avancerad signalbehandling. Signalbehandlingen använder ofta modellbaserade och datadrivna metoder. Ofta används matematisk-statistiska-adaptiva metoder och algoritmer för att lösa olika problem. På senare tid har ämnet breddats väsentligt i takt med att beräkningskraft och stora mängder av sensordata blivit tillgängliga inom olika tillämpningsområden. Inom så kallade ”Cyber Physical Systems” där säkerhet och integritet är viktiga ingredienser, används olika typer av signalbehandling. Andra områden är maskininlärning, neurala nätverk, och olika typer av distribuerade system.

Arbetsuppgifter:

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Arbetet består i att bidra till utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet signalbehandling och dess närliggande områden inom vilka avdelningen bedriver forskning och undervisning, samt att delta i och utveckla samarbetet med industriella aktörer inom området.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
  • Arbetsuppgifterna kan komma att innefatta deltagande i valda delar av avdelningens olika forskningsprojekt inom områdena signalbehandling, reglerteknik, trådlös kommunikation, trådlösa sensornätverk och maskininlärning samt att ta del i ansökningar om externa forskningsmedel. Innehavaren förväntas ha kapacitet att så småningom attrahera externa forskningsmedel för sin egen forskning. Innehavaren ska även kunna ta del i och leda forskningsprojekt tillsammans med olika industripartners.

Behörighetskrav

  • Doktorsexamen i signalbehandling eller närliggande område eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom signalbehandling. Forskningserfarenhet inom närliggande områden så som till exempel maskininlärning, reglerteknik, trådlösa sensornätverk och kommunikationssystem är meriterande liksom erfarenhet från industrisamarbete och projektledning då avdelningen ofta samverkar med olika industripartners. Erfarenhet av studier och forskning utomlands och internationellt forskningssamarbete är meriterande.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av att utveckla och genomföra kurser för både stora och små studentgrupper. Erfarenhet av olika pedagogiska metoder är meriterande. Avdelningen för signaler och system är ansvarig för ett stort antal kurser inom områdena signalbehandling, signaler och system, trådlös kommunikation, reglerteknik, elektronik, digitalteknik och inbyggda mätsystem inom olika grundutbildningsprogram varför erfarenhet från undervisning inom dessa ämnen är meriterande.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.
Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitetets anställningsordning
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
Instruktioner för ansökan om anställning
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Anders Ahlén, telefon: 018-471 3076, e-post anders.ahlen@angstrom.uu.se.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningens omfattning: 100 %.
Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2021, UFV-PA 2021/1313.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, institutionen för elektroteknik
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/1313
Sista dag för ansökan: 2021-06-15 Logga in och sök jobbet

Remember to mention that you found this position on ECE CareerGate